środa, 2 grudnia 2020. Imieniny Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Gmina Działdowo zawsze stawia na lokalny rozwój i poprawę jakości życia swoich mieszkańców

2014-10-24 14:00:00 (ost. akt: 2014-10-24 14:46:32)
Wójt Gminy Działdowo Paweł Cieśliński

Wójt Gminy Działdowo Paweł Cieśliński

Autor zdjęcia: archiwum UG

Obraz Gminy Działdowo zmienił się znacznie na przestrzeni wielu lat. Dzisiejsza Gmina Działdowo to gmina nowocześniejsza, ładniejsza i coraz bardziej rozwinięta. To Gmina, w której powstają nowe drogi, budowane są sieci wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, zagospodarowywana przestrzeń publiczna, unowocześniana baza oświatowa oraz podejmowane działania o charakterze społecznym. To także jedna z nielicznych Gmin w Polsce, na terenie której istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć świetlic.

Ówczesna Gmina Działdowo to jednostka samorządowa ukierunkowana i nastawiona na dynamiczny rozwój i aktywne działanie, tworząca dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz podejmująca działania zmierzające do poprawy standardu życia jej mieszkańców. Jednak wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez odważnego działania władz gminy, otwartości i zaangażowania lokalnej społeczności oraz owocnej współpracy pomiędzy przedstawicielami władz gminnych a społecznością.

Podsumowując ostatnie lata działalności Gminy Działdowo nie sposób wskazać na wszystkie zrealizowane inwestycje i przedsięwzięcia z uwagi na dużą ich liczbę i ich różnorodność . Warto chociaż spróbować wskazać na kilka z poczynionych działań.

Gospodarka wodno-ściekowa. Inwestycje związane z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej


Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi Kisiny - Kurki

W wyniku podejmowanych działań na terenie Gminy Działdowo powstało około 35 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz około 23 km sieci kanalizacyjnej.
Do głównych zrealizowanych zadań wodno – kanalizacyjnych oraz wodno - ściekowych należą:
 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Mosznica i Lipówka (koszt 577 800,00 złotych 75% dofinansowanie ze ZPORR);
 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie (koszt 1 309 166,93 złotych w tym 50% dofinansowania w ramach ZPORR);
 Odbudowa zbiorników wodnych i budowa kanalizacji deszczowej we wsi Sławkowo w celu odwodnienia miejscowości wraz z drogą powiatową nr 1265 N (koszt 307 017,05 złotych);
 Remont stacji uzdatniania wody w Uzdowie (koszt 418 760,88 złotych);

Hydrofornia w Ruszkowie

 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kramarzewo – Uzdowo (koszt 549 000,00 złotych);
 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Kramarzewo (koszt 1 226 401,63 złotych w tym 75% dofinansowania w ramach PROW 2007- 2013);
 Budowa 100 przyzagrodowych oczyszczalni różnego typu na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach: Krasnołaka, Komorniki, Wysoka, Lipówka, Klęczkowo, Pierławki, Niestoja, Burkat, Kramarzewo, Rywociny, Księży Dwór, Jankowice, Sękowo, Turza Wielka, Mosznica, Gnojenko, Gnojno i Filice (koszt 1 035 045,00 złotych, w tym kwota dofinansowania w ramach PROW 2007-2013- 619 722,00 złotych);

Budowa sieci wodociągowej Grzybiny - Uzdowo

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Działdowo – Komorniki (koszt ok. 120 000,00 złotych);
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gąsiorowie (koszt ok. 1 100 000,00 złotych w tym 80% dofinansowania ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych);
 Budowa sieci kanalizaji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Kisiny i Kurki (koszt ok. 2 800 000,00 złotych w tym 75% dofinansowania w ramach PROW 2007- 2013).


Infrastruktura drogowa


W zakresie drogownictwa wykonywano modernizację i remonty dróg gminnych, zbudowano chodniki i zatoki autobusowe. Do większych inwestycji drogowych na przełomie lat należą:
Przebodowa drogi gminnej Księży Dwór -Wysoka Przebudowa drogi gminnej nr 187025N Burkat – Pierławki (koszt 661 128,03 złotych w tym 80 000,00 złotych dofinansowania przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego);
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka (koszt 80 000,00 złotych);
 Przebudowa drogi gminnej Turza Wielka – Skurpie (koszt 303 573,48 złotych);
 Przebudowa drogi gminnej Księży Dwór – Wysoka (koszt 2 498 191,06 złotych w tym 50% dofinansowania w ramach NPPDL);
 Przebudowa drogi gminnej Burkat – Klęczkowo (koszt 210 000,27 złotych);
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierławki (koszt 153 337,70 złotych);
Droga gminna w Pierławce Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pierławki (koszt 1 828 185,46 złotych w tym 50% dofinansowania w ramach NPRDL);
 Zakup równiarki (koszt 488 000,00 złotych).
Oświata

Gmina Działdowo dąży do poprawy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej poprzez stwarzanie dzieciom coraz to lepszych warunków do nauki, umożliwiając spędzania wolnego czasu w bibliotece, na świetlicy czy na boisku sportowym pod opieką wykwalifikowanej kadry.
Ważniejsze inwestycje:
Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół w Księżym Dworze (koszt 325 268,99 złotych);
 Wewnętrzny remont budynku Zespołu Szkół w Księżym Dworze (koszt 626 187,10 złotych);
 Budowa sali gimnastycznej dla Gimnazjum Publicznego w Sławkowie (koszt 1 425 822,42 złotych w tym 300 000 złotych dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej);
 Termomodernizacja 7 budynków oświatowych na terenie gminy Działdowo (koszt 1 406 598,32 złotych w tym 63% dofinansowania z NFOŚ);
 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uzdowie (koszt 1 110 652,41 złotych w tym dofinansowanie w ramach FRKF 165 000,00 złotych);
 Budowa sali gimnastycznej w Księżym Dworze (koszt. ok. 1 200 000,00 złotych w tym dofinansowanie w ramach FRKF 350 000,00 złotych);
 Wymiana pieców CO w 3 szkołach w miejscowościach: Księży Dwór, Ruszkowo i Turza Wielka (koszt inwestycji ok. 120 000,00 złotych).

Budowa sali gimnastycznej w SławkowieWarto też podkreślić, iż w chwili obecnej trwa realizacja projektu pn. „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Działdowo”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, a głównym jego celem jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 6 szkołach podstawowych w Gminie Działdowo poprzez doposażenie służące dostosowaniu do potrzeb dzieci w wieku 3-5 lat. W przedsięwzięciu biorą udział szkoły z terenu gminy Działdowo tj.: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Księżym Dworze (2 oddziały), Szkoła Podstawowa w Ruszkowie (2 oddziały), Szkoła Podstawowa w Klęczkowie (1 oddział), Szkoła Podstawowa w Petrykozach (1 oddział), Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej (1 oddział), Szkoła Podstawowa w Uzdowie (1 odział).W ramach projektu przewidziana jest realizacja następujących rzeczy: doposażenie placów zabaw oraz położenie bezpiecznej nawierzchni, dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci, zakupienie kompleksowego wyposażenie tj. mebli dla dzieci i nauczycieli oraz artykułów plastycznych, zabawek edukacyjnych, pomocy edukacyjnych, wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, sprzętu informatycznego i audiowizualnego, tablic interaktywnych i oprogramowania.
Świetlica w KurkachNa terenie Gminy Działdowo działa biblioteka i jej filie oraz istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć świetlic. W ponad 20 wsiach gminy działają świetlice wiejskie wyposażone w komputery, posiadające dostęp do Internetu, które zapewniają opiekę i rozrywkę dzieciom po zajęciach szkolnych i w trakcie przerwy wakacyjnej. Organizowane są też zajęcia i warsztaty muzyczne oraz plastyczne, a dzieci chwalą się swoimi osiągnięciami na wystawach i przeglądach piosenki. Pracownicy świetlic organizują festyny rodzinne, festiwale piosenki, konkursy i zabawy dla dzieci i ich rodziców. W świetlicy dzieci mogą też liczyć na pomoc w nauce.Rekreacja i Turystyka

Zagospodarownanie terenu przy jeziorze w GrzybinachW roku 2012r. Gmina Działdowo zrealizowała inwestycję polegająca na zagospodarowaniu terenu przy jeziorze w Grzybinach, dofinansowaną w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 500 000,00 zł.
Inwestycja ta zmieniła niezagospodarowany i zdegradowany teren w przestrzeń złożoną z dwóch stref: wypoczynkowej i sportowo-rekreacyjnej. Strefę wypoczynkową wyposażono w utwardzone ścieżki, placyki z ławkami, aleję spacerową połączoną z drewnianym pomostem dwuramiennym, plażę oraz altanę z grilem i miejscem na ognisko. W strefie sportowo - rekreacyjnej powstał kompleks boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z widowniami, boisko do siatkówki plażowej wraz z widownią, plac zabaw oraz hangar na sprzęt wodny, co ma umożliwić aktywne spędzanie wolnego czasu. Na terenie inwestycji powstały także miejsca parkingowe, z czego dwa stanowiska przewidziano z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
Zagospodarowanie terenu w Grzybinach 2
Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na stworzenie i wzbogacenie oferty turystycznej oraz rozrywkowej dostępnej dla wszystkich grup wiekowych, jednocześnie tworząc lokalnej społeczności warunki do przyjemnego spędzenia wolnego czasu oraz do organizowania imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną.Poprawa wyglądu wsi gminnych, poprawa jakości życia jej mieszkańców oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw społecznych

Zagospodarowaanie terenu w UzdowieWażniejsze działania i inicjatywy wpływające na poprawę wyglądu wsi gminnych oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców:
 Zagospodarowanie terenu przy pomniku grunwaldzkim w Uzdowie (koszt 172 510,90 złotych w tym dofinansowanie 80% w ramach PROW);
 Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Wysoka (koszt 168 243,93 złotych);
 Remont i modernizacja świetlicy w Gnojnie wraz z zagospodarowaniem parku podworskiego (koszt 608 518,08 złotych w tym 75% dofinansowania w ramach PROW);
 Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kramarzewo, Rudolfowo, Sławkowo, Księży Dwór, Filice, Klęczkowo, Mosznica, Kisiny, Ruszkowo, Burkat, Sękowo, Jankowice, Pożary, Pierławki, Petrykozy, Kurki, Prusinowo, Niestoja, Turza Wielka, Lipówka, Gąsiorowo oraz Krasnołąka. (Przedsięwzięcie finansowane jest z funduszu sołeckiego); Place zabaw doposażane są cały czas;
 Realizacja wielu projektów i inicjatyw społecznych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich np. „Jesteśmy Europejczykami”, „Bliskie i nieznane”, „ Życie to gra” – pozalekcyjne zajęcia w piłce nożnej dziewcząt, czy „Zawsze aktywni”.
Plac zabaw w PetrykozachNa terenie Gminy Działdowo bardzo aktywnie prowadzi swoja działalność Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie, pod opieką którego prowadzą działalność liczne zespoły artystyczne oraz organizowane są imprezy kulturalne i sportowe.

Jak widać, ostatnie lata w Gminie Działdowo to czas wytężonej i skutecznej pracy.
Budowa stawu w WysokiejNie można powiedzieć, że to czas stracony i nie wykorzystany, gdyż dokonano wiele inwestycji i przedsięwzięć w różnych obszarach życia, począwszy od budowy i remontu dróg, czy rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej, poprzez modernizację infrastruktury edukacyjno – sportowej, poprawę estetyki wsi, rozwoju rekreacji i turystyki, a kończąc na różnorodnych inicjatywach społecznych. A wszystko to po to, żeby ulepszać otaczającą nas rzeczywistość i poprawiać jakość życia mieszkańców Gminy Działdowo.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages