Poniedziałek, 23 listopada 2020. Imieniny Adeli, Felicyty, Klemensa

Gmina Działdowo inwestuje z głową

2018-02-01 10:00:00 (ost. akt: 2018-02-01 10:02:32) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: archiuwm UG Działdowo

Podnoszenie jakości i komfortu życia mieszkańców, realizacja inicjatyw społecznych, wspomaganie działań rozwoju lokalnego. Te zadania realizowaliśmy i chcemy nadal realizować w przyszłości — mówi wójt Paweł Cieśliński.

Każdy nowy rok przynosi nowe wyzwania, możliwości i nowe zadania do realizacji.
Dobiegł końca rok 2017, a rozpoczął 2018. To odpowiedni moment, aby podsumować przeszłość i przedstawić plany na przyszłość.
O minionym rok 2017 można z całą pewnością powiedzieć, iż należał do pracowitych, gdyż zrealizowano wiele różnorodnych i ciekawych przedsięwzięć, mających na celu aktywny rozwój Gminy Działdowo oraz przyczyniających się do zwiększania jej potencjału gospodarczo – społecznego.
W ubiegłym rok przeważały inwestycje o charakterze drogowym.

Do większych inwestycji wykonanych przez Gminę Działdowo należą trzy inwestycje:
— Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kisiny
— Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurki
— Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kisiny
Wyżej wymienione przedsięwzięcia dofinansowane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Dzięki tym inwestycją na terenie Gminy Działdowo powstało ponad 2 km dróg, co pozytywnie wpływa na rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Inne pozytywne korzyści realizacji tych przedsięwzięć to: poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa mniejszych jezdni, co ma bezpośredni wpływ na lokalną społeczność, inwestorów, czy turystów. Łączna wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła ponad 1 150 000,00 zł, a łączna kwota dofinansowania ponad 740 000,00 zł.
Także w roku ubiegłym, dzięki dofinansowaniu na kwotę ok. 500 000,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), Oddziału Terenowego w Olsztynie udało się zrealizować przedsięwzięcie polegające na doprowadzeniu do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w miejscowościach Turza Wielka, Rudolfowo oraz Grzybiny.

Inne mniejsze zrealizowane inwestycje służące poprawie infrastruktury komunikacyjnej i bezpieczeństwa na terenie Gminy Działdowo to:
— Budowa chodnika w miejscowości Krasnołąka
— Budowa chodnika w Turzy Wielkiej (wzdłuż drogi powiatowej). Wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym w Działdowie
— Modernizacja dróg gminnych gruntowych na terenie całej gminy

Poprawa infrastruktury drogowej to nie jedyny obszar działań Gminy Działdowo.
Następny bardzo ważny obszar jej działań to Edukacja i Oświata.
W ubiegłym roku wykonano inwestycję polegającą na budowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ruszkowie. Wybudowana sala gimnastyczna to hala jednonawowa, parterowa o wymiarach wewnętrznych 12,20 x 24,20 m, wysokość 6,56 m pod okapem, stanowiąca uzupełnienie istniejącego zespołu budynków, łącząca się funkcjonalnie z budynkiem szkoły. Część łącznika stykającego się ze ścianą istniejącego budynku szkolnego wykonana jest ze szkła, tak aby zachować istniejące relacje widokowe historycznego budynku szkoły oraz pozostawić elewacje bez żadnych ingerencji. W skutek realizacji tej inwestycji lokalna społeczność oraz uczęszczające do tej Szkoły dzieci zyskały ciekawą propozycje spędzania wolnego czasu oraz komfortowe warunki do aktywnego uprawianie sportu.

Ciekawe przedsięwzięcie, którego realizację rozpoczęto w roku 2017 to projekt pt. „Akademia Bystrzaków” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 Podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów (Poddziałania RPWM.02.02.01), który realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, a Gminą Działdowo. Okres jego realizacji przewidziany jest od września 2017r. do sierpnia 2018r. Wartość ww. projektu: 904 330,00 zł, w tym wkład własny: 50 640,00 zł, a dofinansowanie UE: 768 680,50 zł.

Jego głównym celem jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Działdowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach, co ma zostać osiągnięte poprzez:
— rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 280 uczniów poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym
— rozwój kompetencji 44 nauczycieli
— przeszkolenie 30 rodziców/opiekunów – wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami
— doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne przyrodniczych i matematycznych pracowni szkolnych w 8 szkołach

W przedmiotowym projekcie realizowane są bezpłatnie następujące zajęcia dodatkowe:
— Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
— Język angielski
— Przyrodnicze laboratorium
— Tworzenie gier z wykorzystaniem matematyki
— Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
— Junior w biznesie - przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
— Półkolonie ROBO-Lab
— Festiwal Nauki

Także, w roku 2017 nie zapomniano o poprawie jakości budynków świetlicy, i tak np. wykonano remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku świetlicowo – mieszkalnym w Sękowie oraz wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Mosznicy.

Gmina Działdowo stara się także aktywnie współpracować z lokalną społecznością w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. W roku ubiegłym, w ramach ww. funduszu udało się zrealizować wiele mniejszych, ale jakże potrzebnych przedsięwzięć, takich jak np.:
- Doposażenie świetlic, bibliotek, placów zabaw i boisk,
- Doposażenie siłowni zewnętrznych,
- Budowa chodników, parkingów
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
- Remont boiska wiejskiego,
- Zakup i montaż lamp solarnych,
- Pielęgnacja terenów zielonych,
- Organizacja imprez sportowo – kulturalnych.

Gmina Działdowo stara się wspierać sołectwa i zachęcać do podejmowania różnej aktywności, o czym mogą świadczyć zrealizowane projekty przez Sołectwo Pożary i Kisiny. Dzięki współpracy i wspólnej pracy udało się zrealizować w tych sołectwach dwa projekty tj.: „U nas żyje się najlepiej!” – Utworzenie rekreacyjno – sportowej przestrzeni publicznej w Kisinach” oraz " Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Pożary".
Projekty te to atrakcyjna oferta dla lokalnej społeczności na ciekawe spędzenie wolnego czasu.

A jakie plany ma Gmina Działdowo na rok 2018
Nowy rok będzie obfitował w realizację wielu przedsięwzięć, projektów, zadań, stanowiących duże wyzwania.
W roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich Gmina Działdowo będzie dążyć i kontynuować realizację działań mających na względzie poprawę jakości i standardu życia lokalnej społeczności, czyniących z niej atrakcyjne miejsca do życia oraz inwestowania.

Świadczą o tym zaplanowane do realizacji następujące przedsięwzięcia:
— Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat. Na tą inwestycje udało się pozyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
— Budowa drogi Kramarzewo – Sławkowo;
— Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze;
— Budowa świetlicy gminnej w miejscowości Kramarzewie;
— Modernizacja oczyszczalni w Uzdowie;
— Modernizacja Remizy w Petrykozach;
— Budowa oczyszczalni przydomowych.
Ponadto nadal realizowane i wspierane będą mniejsze, ale jakże potrzebne przedsięwzięcia, służące mieszkańcom Gminy Działdowo, takie jak np. doposażenie świetlic, bibliotek, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, zagospodarowanie przestrzeni publicznej lub też budowa chodników, czy parkingów.


Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij

Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages